ASTRA on eakate õpetajate vabatahtlik organisatsioon, selts, mis tegutseb Võru Pensionäride Päevakeskuse juures.

Seltsi nimi – Eakate Õpetajate Selts ASTRA – EÕS Astra.

Tegevuse eesmärgid

Selts kaasab Võrumaa eakaid õpetajaid ühistegevusse.

Selts aitab oma tegevusega kaasa rahvakultuuri traditsioonide säilitamisele.

Selts aitab eakate õpetajate tervislikku seisundit parandada positiivsete elamuste ja füüsilise aktiivsuse ergutamise kaudu.

Selts aitab kaasa eakate õpetajate silmaringi laiendamisele.

Selts aitab oma liikmetel olla ühiskondlikult aktiivne.

Töövormid eesmärkide täitmiseks

Selts kasutab oma tegevuse eesmärkide saavutamiseks erinevaid töövorme: koosolekud, kohtumised, kokkutulekud, kultuurireisid, matkad, teraapilised kunstitegevused, mängupäevad, omaloominguõhtud, mälumängud, näituste külastamine jne.

Tegutsemise koht

Selts kasutab oma tegevuseks Võru pensionäride päevakeskuse ruume aadressil Lembitu 2, Võru (tasuta), ja kokkuleppeliselt teisi ruume erinevates asutustes.

Seltsi liikmed

Seltsi liikmeteks võivad olla Võrumaa eakad õpetajad suulise või kirjaliku avalduse alusel, kes on tasunud seltsi liikmemaksu 1 euro kuus.

Seltsist väljaarvamine toimub seltsi liikme poolt avaldatud soovi alusel.

Seltsi liikmel on õigus osaleda üldkoosolekutel, olla valitud juhatusse ja osaleda juhatuse valimisel, teha omapoolseid ettepanekuid seltsi töö korraldamiseks ja töö sisukamaks muutmiseks.

Seltsi tegevuse juhtimine


Seltsi kõrgeim organ on üldkoosolek, mis toimub vähemalt üks kord aastas. Üldkoosolek valib seltsi juhatuse, kes korraldab seltsi tegevust.

Üldkoosolek

Üldkoosoleku aeg, koht ja päevakord teatatakse seltsi liikmetele nende poolt esitatud kontaktandmete ja kohaliku ajakirjanduse kaudu.

Üldkoosolek  kinnitab seltsi põhikirja ja selle muudatused.

Üldkoosolek otsustab juhatuse liikmete arvu ja valib juhatuse üheks aastaks.

Juhatus

Juhatus valib oma liikmete seast juhatuse esimehe ja tema asetäitja.

Juhatus koordineerib ja korraldab seltsi tegevust.

Juhatus kutsub kokku üldkoosoleku.

Juhatuse esimees esindab seltsi toimingutes teiste organisatsioonide ja institutsioonidega.

Seltsil puudub oma arveldusarve. Arveldus toimub Võru Pensionäride Päevakeskuse ak nr EE10220045824011 kaudu.

Käesolev põhikiri on läbi arutatud ja kinnitatud seltsi üldkoosoleku poolt 7. sept. 2022

EÕS Astra kontakt: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. tel. 5567 7256 Sirje, 5393 3109 Astrid